Контактна інформація

04071, м. Київ, вул. Оболонська, 12
Тел./факс: (044) 425-93-17: (044) 353-56-57
E-mail:

Аудиторські послуги

ТОВ “Аудиторська фірма “Інсайт”

04071, м. Київ, вул. Оболонська, 12
Тел./факс: (044) 425-93-17: (044) 353-56-57
E-mail:

ПП “Аудиторська фірма “Інсайт”

04071, м. Київ, вул. Оболонська, 12
Тел./факс: (044) 425-93-17; (044) 353-56-57
E-mail:

ТОВ “Аудиторська фірма “Інсайт-Схід”

83000, м. Донецьк, пр. Дзержинського, 4
Тел./факс: (062) 348-03-98
E-mail:

ПП “Аудиторська фірма “Інсайт-Захід”

30100, Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Ринкова, 5
Тел./факс: (03848) 9-09-18
E-mail:

Аудит фінансової звітності – це  аудиторська перевірка фінансових звітів, що має на меті надання аудитору можливість  висловити думку про те, чи складено фінансові звіти відповідно до визначеної концептуальної основи фінансової звітності.

Послуги з аудиту фінансової звітності включають:
• Аудит фінансової звітності, підготовлено у відповідності до Національних стандартів бухгалтерського обліку;
• Аудит фінансової звітності, підготовлено у відповідності до МСФЗ-МСБО;

1. «Завдання з обов’язкового аудиту» - аудит повного комплекту річної фінансової звітності, проведення якого є обов’язковим у випадках, передбачених безпосередньо та винятково законами України.
Висновок про результати аудиторської перевірки подається до Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку чи до Національного банку.
2. Ініціативний аудит – це перевірка бухгалтерської та податкової звітності, що проводиться за  ініціативою власників чи керівництва  підприємства. Це може бути як комплексна аудиторська перевірка, так і аудит окремих аспектів діяльності підприємства.
3. Огляд фінансової звітності – це  надання аудиторові можливості, на основі процедур, які не дають усіх свідчень, що їх вимагала б аудиторська перевірка, констатувати, чи привернув увагу аудитора будь-який факт, який дає йому підстави вважати, що фінансові звіти  не подать достовірно у всіх суттєвих аспектах інформацію згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.

Огляд забезпечує середній рівень упевненості стосовно того, що інформація, яка є предметом огляду, не містить суттєвих викривлень. Це виражається у формі негативної впевненості.

Серед послуг та завдань з огляду:
• Завдання з огляду фінансової звітності, що підготовлена у відповідності до МСФЗ-МСБО;
• Огляд проміжної фінансової інформації, що підготовлена у відповідності до МСФЗ-МСБО.

 Завдання з надання впевненості інші, ніж аудит чи огляд фінансової звітності:
• оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) системи внутрішнього контролю (аудиту);
• оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) використання виробничих потужностей;
• оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) функціонування системи управління;
• оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) системи матеріального стимулювання та оплати праці персоналу;
• оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) систем  управління персоналом;
• оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) інформаційних систем (технологій);
• оцінка (перевірка) ефективності систем інформаційної безпеки діяльності підприємств;
• оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) систем корпоративного управління;
• оцінка відповідності діяльності підприємства вимогам законодавства (податкового, митного, господарського та ін.);
• оцінка (перевірка) відповідності управлінських рішень або окремих господарських операцій вимогам законодавства;
• економічні експертизи;
• оцінка (тестування) надійності системи бухгалтерського обліку;
• оцінка (тестування) відповідності рівня професійних знань персоналу, задіяного у фінансово-господарській діяльності;
• здійснення на замовлення розрахунків (економічний, фінансовий, стратегічний та інші види аналізу) для оцінки стану та результатів господарської діяльності;
• перевірка прогнозної  фінансової інформації;
• інші завдання, які виконуються як завдання з надання впевненості.
2. Супутні послуги, включають:
• Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації.
• Завдання з підготовки фінансової інформації
Завдання з виконання узгоджених процедур може включати виконання аудитором певних  процедур стосовно окремих статей фінансових даних (зокрема, дебіторської або кредиторської заборгованості, придбання у пов’язаних сторін і обсягів продажу та прибутку сегмента суб’єкта господарювання), фінансового звіту (наприклад балансу) або   повного пакету фінансової звітності.
Завдання з підготовки фінансової інформації включає складання фінансової звітності.  
Трансформація фінансової звітності  – це процедура складання звітності за МСФЗ через коригування звітності, складеної за П(С)БО. Трансформацію можна визначити як сукупність процедур перетворення фінансової інформації, яка має визначені параметри, у фінансову звітність, що має інші параметри
Консолідація фінансової звітності - це відображення  фінансового  становища,  результати  діяльності  та  рух грошових  коштів  юридичної  особи  та  її дочірніх підприємств як
єдиної економічної одиниці;
Розроблення облікової політики — це організація діяльності підприємства, що застосовується від початку здійснення його господарських операцій. Від складових елементів облікової політики підприємства залежить достовірне відображення господарських операцій, і, відповідно й інформація у фінансовій звітності.
Облікова політика — це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та надання фінансової звітності.
Перевірка достовірності і повноти ліквідаційного балансу для суб'єктів господарювання, які ліквідовуються (з річним господарським обертом не менше 250 неоподатковуваних мінімумів), - це обов'язкова форма аудиту, за якої перевірка фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання проводиться аудиторами на добровільно - примусових принципах, передбачених чинним законодавством.