Підготовка фінансової звітності компанії згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) включає в себе розробку облікової політики згідно МСФЗ, складання вступного балансу згідно МСФЗ, складання балансу за МСФЗ на початок першого звітного періоду, складання фінансової звітності за МСФЗ на звітну дату.

Трансформація фінансової звітності, складеної відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(с)БО) у фінансову звітність за МСФЗ. Процес трансформації фінансової звітності за НП(с)БО у фінансову звітність за МСФЗ складається з розробки облікової політики, розробки трансформаційної моделі, збору інформації, необхідної для розрахунку трансформаційних коригувань, перегрупування і перекласифікації статей звітності, складеної за НП(с)БО, у фінансову звітність за МСФЗ, складання вступного балансу згідно МСФЗ, складання балансу за МСФЗ на початок першого звітного періоду, складання фінансової звітності за МСФЗ на звітну дату.

Консолідація фінансової звітності материнської компанії та її дочірніх компаній у відповідності до НП(с)БО або за МСФЗ включає в себе приведення облікових політик дочірніх компаній у відповідність до облікової політики материнської компанії, приведення звітних даних дочірніх компаній у відповідність до фінансової звітності материнської компанії, здійснення коригуючих записів, складання консолідованої фінансової звітності.